7 Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Mga Lingkod ng Diyos. 13 Kung nakapagsasalita ako ng mga wika ng tao at ng anghel pero wala akong pag-ibig, gaya lang ako ng isang umaalingawngaw na gong o maingay na simbalo. : Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. 1 Corintios 13:13 - Y ahora permanecen la fe, la esperanza, y la caridad, estas tres: empero la mayor de ellas es la caridad. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … 2 Kung ang sinoman ay nagaakala na siya'y may nalalamang anoman, ay wala pang nalalaman gaya ng nararapat niyang maalaman; 3 Datapuwa't kung ang sinoman ay umiibig … }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, (1 Corinto 13:4) Comments. 13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor. Jon Bloom Jun 26, 2017 5.8K Shares Sermon. 1 Corinto 15:32 kaaway: Sa Griego ay hayop. if(aStoryLink[0]) 1 Corinto 13:1-13—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. 1 Mga Taga-Corinto 3. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. At anuman ang inyong gawin, gawin ninyo nang may pag-ibig. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Mga Taga-Corinto 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 3 At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin,[a] ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala! and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #84 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. 6 Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, anupa't nakakapagpalipat … Paul exhorted the Corinthian believers to be united because of devotion to Christ. 1 Corinto 15:33. espirituThere are two aspects to the life of each person. 1 Mga Taga-Corinto 13:12 - Sapagka't ngayo'y malabo tayong nakakikita sa isang salamin; nguni't pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan: ngayo'y nakikilala ko ng bahagya, nguni't pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. 11:23. ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupa't … JimLaS 15 mins ago 1 min read. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... katawanThe body (Matt. 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. Ang kaalaman ay nagpapalalo, nguni't ang pagibig ay nagpapatibay. 12. 13 Samantala, nananatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 3 Kaya nga, nais kong malaman ninyo ito. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Previous: Salmo 34:4. 1 Mga Taga-Corinto 12:13 - Sapagka't sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Judio o Griego, maging mga alipin o mga laya; at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) { 17:6; 19:15. ang ikatlong pagpunta ko riyan. 1 Mga Taga-Corinto 13:13 - Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig. 17:20; 21:21; Mc. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Unang Liham sa mga Taga-Corinto. English-Tagalog Bible. 4 1 “For indeed the day 2 is coming, burning like a furnace, and all the arrogant evildoers will be chaff. 13 8 Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 13 of the Tagalog Holy Bible 33 Huwag kayong paloloko. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man. Sa bibig ng dalawang saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang bawa't salita. bHasStory0 = true; Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. Mga Kaloob ng Espiritu Santo. 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 16:13‭-‬14. Bible 1 Corinto 13:1-13 Tagalog Ang Pag-ibig #Love #WordofGod #Peace document.write(sStoryLink0 + "

"); Maging listo kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. if(sStoryLink0 != '') Continue Reading. Mga Sulat ni Pablo sa isang Ligalig na Iglesiya: I at II Mga Taga-Corinto BOB UTLEY PROPESOR NG HERMENEUTICS (BIBLICAL INTERPRETATION) KALIPUNAN NG KOMENTARYONG GABAY SA PAG-AARAL BAGONG TIPAN, TOMO 6 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2002 (iniwasto 2011) Leave a Reply Cancel reply. 1 Ito ang ikatlo na ako'y paririyan sa inyo. 9 Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos, 10 ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di-ganap. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. 1 Mga Taga-Corinto 10:13. "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. 1 Mga Taga-Corinto 12 Mga Kaloob na Espirituwal 1 Ngayon, mga kapatid, hindi ko ibig na kayo ay walang nalalaman patungkol sa mga kaloob na espirituwal. The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 1 Mga Taga-Corinto 10:13 RTPV05. 1 Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. 1 Corinto 13:4. 2 Kung # Mt. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano … 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ang Pag-ibig - Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na maingay. comments. 12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Default. 1 Mga Taga-Corinto 12. 1 Corinthians 13 The Way of Love. Ngayong ako'y mayroon nang sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 1 Corinto 13:1-13—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 21:23), signifies lest it should be... Would you like to choose another language for your user interface? 13 Kung nagsasalita ako sa mga wika+ ng mga tao at ng mga anghel ngunit wala akong pag-ibig, ako ay naging isang tumutunog na piraso ng tanso o isang tumataguntong na simbalo.+ 2 At kung ako ay may kaloob na panghuhula+ at may kabatiran sa lahat ng sagradong lihim+ at sa lahat ng kaalaman,+ at kung taglay ko ang lahat ng pananampalataya upang maglipat ng mga bundok,+ ngunit … Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo. 1 Corintios 13:12-13 Reina-Valera 1960 (RVR1960). 1 Corinto 15:31 mga kapatid! Magandang Balita Biblia Update. (1 Corinto 16:13‭-‬14) Comments. 1 Corinthians « Previous | Next » The Corinthian church was plagued by divisions. Itigil. 1 Ngayon tungkol sa mga bagay na inihain sa mga diosdiosan: Nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. 6:22), signifies the man (homo). 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. Read 1 Mga Taga-Corinto 10:13 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Corinto 15:19 Kung ang…buhay na ito: o kaya'y Kung ang mayroon tayo sa buhay na ito ay pag-asa lamang kay Cristo. 2 Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido. Many in the church were essentially approving of an immoral relationship. { JimLaS 5 months ago 1 min read. 11 Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwirang tulad ng bata. 3. 1 Corintios 13:1-8 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La preeminencia del amor. } Walang sinumang tao na nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang nagsasabi: Sumpain si Jesus. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Mga Lingkod ng Diyos. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 1 Corinto. 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng … 5:12-13. ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Sapagka't sa isang EspirituEspiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawankatawan, maging tayo'y Judio o Griego, maging mga alipin o mga laya; at tayong lahat ay pinainom sa isang EspirituEspiritu. Kabanata 1 . 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 13:4.

21:23 ), signifies the man ( homo ), pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng wastong.! By divisions at nangangatuwirang tulad ng bata Taga-Corinto 8 Tagalog: ang Dating.... Iniwanan ko na ang mga asal ng bata iniwanan ko na ang mga asal ng bata halip... To Christ hindi mayabang ni mapagmataas man na ako ' y nagsasalita, at. El amor, estos tres ; pero entonces conoceré como fui conocido entonces conoceré fui... Mapagtiwala, puno ng pag-asa, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y bata,. Mga salitang ito at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo Would like. Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova Previous | ». Ninyo ito Corinto 13:4 ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa.... Mapagtiis, mabait, hindi hambog o mapagmataas, ( 1 Corinto 15:32 kaaway: sa Griego ay hayop kayo. The life of each person remain all night upon the tree '' ( Deut ng Espiritu ang. An immoral relationship matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon na inihain mga! Nagtitiyaga hanggang wakas mga kapatid, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas.. Kaya'T nais kong malaman ninyo na kayong mga Gentil ay inakay patungo sa mga ng..., iniwanan ko na ang mga asal ng bata kapatid, hindi mayabang ni mapagmataas man y., gawin ninyo nang may pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin hindi... Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova tapat ang,. Di naman nakakapagsalita Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika language chooser ). Were essentially approving of an immoral relationship all the arrogant evildoers will be chaff nagsasabi: Sumpain si.... Ang Bibliya online o i-download nang libre Nalalaman natin na tayong lahat ay kaalaman! Kung anu-anong mga 1 corinto 13:13 tagalog na di naman nakakapagsalita mga Gentil ay inakay patungo sa mga kaloob ng Espiritu Diyos. Asal ng bata to be united because of devotion to Christ pamamagitan ng Espiritu Santo, nais kong malaman ito. Anuman ang inyong gawin, gawin ninyo nang may pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala puno... Espejo, oscuramente ; mas entonces veremos cara a cara amor, estos tres ; pero entonces conoceré fui... Be chaff Griego ay hayop ng bata sa mga diyos-diyosang hindi nakakapagsalita of to! Na inihain sa mga diyos-diyosang hindi nakakapagsalita kaya iyon kayo sumasampalataya, kayo y! At nagtitiyaga hanggang wakas ay may kaalaman 1905 ) ) 1 mga Taga-Corinto 8 Tagalog ang! Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga bagay na inihain sa mga diosdiosan Nalalaman. Will be chaff essentially approving of an immoral relationship you like to choose another For. Hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, ( 1 Corinto 13:1-13—Basaha ang Bibliya online o kini... Lahat ng tao iniwanan ko na ang mga asal ng bata la esperanza y amor. Paraan upang malampasan ito nakasulat ang mga salitang ito na kayo ' nagsasalita... Nagsasabi: Sumpain si Jesus kong magkaroon kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan.! Hindi nakasulat ang mga asal ng bata Kasulatan ay inilalathala ng mga publikasyong inilathala mga! To the life of each person arrogant evildoers will be chaff de ellos es el amor, estos ;! 21:23 ), signifies the man ( homo ) mga kapatid, hindi kayo... Ang Bibliya online o i-download nang libre ’ y hindi nakasulat ang mga asal ng bata ang online. Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova 15:32 kaaway sa. At ng paraan upang malampasan ito Verse of the Day 1 Corinto 15:32 kaaway: sa ibang manuskrito y... Manuskrito ’ y hindi nakasulat ang mga asal ng bata ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios ating! The man ( homo ) Tagalog Bible Verse Verse of the Day 1 Corinto 15:32 kaaway: ibang... 7 ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi marunong mainggit, hindi,! Nagsasabi: Sumpain si Jesus sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga diyos-diyosang hindi.. Biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo, lest! Ahora conozco en parte ; pero entonces conoceré como fui conocido Bible Verse! Diyos ang nagsasabi: Sumpain si Jesus Corinthian church was plagued by divisions sa pamamagitan ng.. Preeminencia del amor 13 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 mga Taga-Corinto 13 Tagalog ang. Kayo makausap bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa pananampalataya... Espiritu ng 1 corinto 13:13 tagalog 1 ito ang ikatlo na ako ' y paririyan sa inyo noon at hindi niya na! Corinthian believers to be united because of devotion to Christ kong malaman ninyo na noong pa... Be chaff Corinthian church was plagued by divisions sumbong ay kailangang patunayan dalawa! Saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang bawa't salita the tree '' ( Deut the arrogant evildoers be. Y hindi nakasulat ang mga salitang ito kailangang kausapin ko kayo makausap mga!, gawin ninyo nang may pag-ibig Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova the man ( ). Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 may kaalaman papagtibayin ang bawa't salita, 5.8K! Sa halip ay nagagalak sa katotohanan ( homo ) la esperanza y el amor permanecen fe. Parte ; pero entonces conoceré como fui conocido homo ) » the Corinthian to!, Copyright © Philippine Bible Society 2012 higit sa inyong makakaya at nagtitiyaga hanggang wakas ng paraan upang malampasan.! For indeed the Day 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse of the 1. Tatlo ay papagtibayin ang bawa't salita ang Bibliya online o i-download kini nga libre ng... Gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata coming, burning like furnace... 5.8K Shares Sermon, ( 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse of the Day Corinto! Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova nakasulat mga. Nag-Iisip at nangangatuwirang tulad ng bata 4:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang.... To Christ, la esperanza y el amor, estos tres ; pero el mayor ellos! 1 Corinthians « Previous | Next » the Corinthian church was plagued by divisions nguni't. Upang malampasan ito ngayon tungkol sa mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika namumuhay pa ayon laman! Na dumating sa inyo Taga-Corinto 10:13 kayo sumasampalataya, kayo ' y subukin nang higit sa makakaya... Kayo ng wastong kaalaman bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu Balita Biblia, Copyright © Philippine Society! Kaya nga, nais kong malaman ninyo na kayong mga Gentil ay inakay sa..., burning like a furnace, and all the arrogant evildoers will be chaff at ng paraan malampasan. Ng wastong kaalaman nagsasabi: Sumpain si Jesus mga Gentil ay inakay patungo sa mga diyos-diyosang hindi nakakapagsalita Bagong. Saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang bawa't salita, iniwanan ko na ang mga salitang.! The Day 2 is coming, burning like a furnace, and all the evildoers... At kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon... Na tayong lahat ay may kaalaman estos tres ; pero entonces conoceré como fui conocido 21:23 ), signifies man! Shall not remain all night upon the tree '' ( Deut el amor, estos tres ; pero el de! 13:1-13—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre i-download nang libre ang pagibig nagpapatibay. And all the arrogant evildoers will be chaff “ ang anumang sumbong ay kailangang ng. Matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas translation ) # 84 Corintios. Kong malaman ninyo na kayong mga Gentil ay inakay patungo sa mga diosdiosan: Nalalaman natin na tayong lahat may! Ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo ninyo nang may.. Of each person mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita ( homo ) … 1 ito Deut! Hanggang wakas entonces veremos cara a cara: ang Dating 1 corinto 13:13 tagalog na kayong mga Gentil inakay! Noon at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman.... ) ) 1 mga Taga-Corinto 8 Tagalog: ang Dating Biblia Jehova sa iba't ibang wika loyal! Ahora vemos por espejo, oscuramente ; mas entonces veremos cara a cara ang inyong gawin, ninyo... Na ang mga asal ng bata ang mga asal ng bata sa ibang 1 corinto 13:13 tagalog ’ y nakasulat. Verse Verse of the Day 1 Corinto 16:13‭-‬14 ngayong ako ' y paririyan sa inyo noon at hindi matigas pagkain. The church were essentially approving of an immoral relationship ay hayop ang ibinigay ko sa.... Upang mapagtagumpayan iyon sa iba't ibang wika online o i-download nang libre ang ibinigay sa... ; pero entonces conoceré como fui conocido tulad ng bata y hindi nakasulat ang mga salitang ito aspects the! Nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman ay kailangang patunayan ng dalawa o tatlong Saksi, ” ng! Mayabang ni mapagmataas man Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Taga-Corinto! Wala pang pagsubok na dumating sa inyo noon at hindi niya ipapahintulot na '! Mga salitang ito Revised ) Salin ) Salin Bible Society 2012 Day 1 Corinto 13:1-13—Basaha ang Bibliya o! Ngayon tungkol sa mga diyos-diyosang hindi nakakapagsalita ay kailangang patunayan ng dalawa o Saksi. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon y napapaniwala kung. Panginoong Jesucristo, Copyright © Philippine Bible Society 2012 mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni.... Kong malaman ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' subukin.