Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Chránené oblasti

Vybrať zobrazenie:

Plavno, národná prírodná rezervácia

Národná prírodná rezervácia Plavno s výmerou 28, 08 hektárov bola vyhlásená v roku 1951. Nachádza sa v blízkosti Šalkovej, severne od Matejovho hrbu (646 m). Je zriadená na ochranu neporušených lesných spoločenstiev s prítomnosťou tisu obyčajného vo Zvolenskej kotline. Aj keď nie je pôvodným prirodzeným lesom, je oblasťou s vyvinutou fytocenózou a zoocenózou nadobúdajúcou povahu prirodzenej štruktúry. Nie je súčasťou vyššieho chráneného územia. Patrí pod VCHU: Nie text: Lukáš Binder  

Periská, prírodná rezervácia

Prírodná rezervácia Periská sa nachádza východne od obce Strelníky. Rozloha územia rezervácie je 8000 m2. Bola vyhlásená v roku 1982. Chránené územie je vyhlásené na ochranu zriedkavého druhu rastliny treťohorného pôvodu valdštajnky trojlistej ragicovej na vedecko-výzkumné a náučné ciele. Periská nepatrí do vyššieho chráneného územia. Patrí pod VCHU: Nie text: Lukáš Binder    

Mačková, prírodná rezervácia

Prírodná rezervácia Mačková sa nachádza v katastrálnom území obce Medzibrod, prakticky v jej tesnej blízkosti na južnej strane vrchu Na hore (684 m). Výmera územia je 42,23 hektárov. Patrí k ochrannému pásmu národného parku Nízke Tatry. Typologicky je územie tvorené viacerými skupinami lesných typov, najmä dealpínskymi borinami, vápencovými bučinami a bučinami. Juh územia tvorí riedky porast borovice čiernej a lesnej. Na svernej hranici má porast balvanovitý charakter. Na strmých svahoch a...

Ponická dúbrava, národná prírodná rezervácia

Národná príroná rezervácia Ponická dúbrava, s rozlohou 13,34 hektárov bola vyhlásená v roku 1895. Nachádza sa v blízkosti Ponickej Huty. Nie je súčasťou vyššieho chráneného územia. Je zriadená na ochranu neporušených prirodzených spoločenstiev kyslých dubových bučín na kremencoch na vedecko-výzkumný účel. Patrí pod VCHU: Nie text: Lukáš Binder  

Pri Bútľavke, prírodná rezervácia

Prírodná rezervácia Pri Bútľavke sa nachádza v oblasti medzi vrchmi Bukovina (1294 m), Kurinec (1006 m) a Žiarec (1100 m). Rozloha územia je 21, 5 hektárov, vyhlásená bola v roku 1993. Predstavuje zachované územie pôvodných lesov s ojedinelým výskytom vzácneho tisu obyčajného, ktorú vhodne dopĺňajú skalné a bralné spoločenstvá. Patrí do chránenej krajinnej oblasti Poľana. Patrí pod VCHU: Chránená krajinná oblasť Poľana text: Lukáš Binder  

Stará kopa, prírodná rezervácia

Prírodná rezervácia Stará kopa sa nachádza na severozápadných svahov vrchu Stará kopa (713 m), v blízkosti Majera (mestská časť Banskej Bystrice). Bola vyhlásená roku 1997, z dôvodu zabezpečenia ochrany územia s izolovaným výskytom duba plsnatého a bohatým výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Má rozlohu 4,53 hektárov a nie je súčasťou vyššieho chráneného územia. Patrí pod VCHU: Nie text: Lukáš Binder  

Urpínska lesostep, prírodná rezervácia

Rezervácia pokrýva hrebeň medzi vrchmi Vepor (1277 m) a Hrb (1255 m). Jej rozloha je 2 368 793 m2. Patrí do vyššieho chráneného územia CHKO Poľana. Predmetom ochrany sú vrcholové spoločenstvá jedľových bučín Ľubietovského Vepra v rozsiahlej oblasti smrekových monokultúr a v území ovplyvňovanom poľnohospodárstvom. Hrebeňovou časťou vedie turistický chodník. Patrí pod VCHU: Chránená krajinná oblasť Poľana text: Lukáš Binder  

Ľubietovský Vepor, národná prírodná rezervácia

Rezervácia pokrýva hrebeň medzi vrchmi Vepor (1277 m) a Hrb (1255 m). Jej rozloha je 2 368 793 m2. Patrí do vyššieho chráneného územia CHKO Poľana. Predmetom ochrany sú vrcholové spoločenstvá jedľových bučín Ľubietovského Vepra v rozsiahlej oblasti smrekových monokultúr a v území ovplyvňovanom poľnohospodárstvom. Hrebeňovou časťou vedie turistický chodník. Patrí pod VCHU: Chránená krajinná oblasť Poľana text: Lukáš Binder    

Kozlinec, prírodná rezervácia

Prírodná rezervácia Kozlinec sa nachádza na južom svahu rovnomenného vrchu (704 m), východne od Iliaša (Banská Bystrica), ale katastrálne patrí k územiu Hornej Mičinej. Rozloha chráneného územia je 9,27 hektárov a rezervácia bola vyhlásená v roku 1967 na zabezpečenie ochrany lokality s výskytom duba plstnatého v podmienkach blízkych pôvodnej porastovej štruktúre. Nie je súčasťou vyššieho chráneného územia. Patrí pod VCHU: Nie text: Lukáš Binder

Svrčinník - prírodná rezervácia

Prírodná rezervácia Svrčinník má rozlohu 2 224 900 m2. Bola vyhlásená v roku 2001. Nachádza sa juhozápadne od obce Dolný Harmanec. Je predmetom ochrany zachovalého komplexu lesných spoločenstiev Kremnických vrchov s prirodzeným drevným zložením a typickou prirodzenou štruktúrou miestami až pralesového charakteru, na ktoré sú naviazané mnohé chránené a ohrozené druhy živočíchov. Patrí pod VCHU: Nie text: Lukáš Binder

Harmanecký hlboký jarok - prírodná rezervácia

Prírodná rezervácia Harmanecký Hlboký jarok má rozlohu 503 300 m2. Bola vyhlásená v roku 1998. Nachádza sa v blízkosti Horného Harmanca. Územie predstavuje jeden z najväčších výskytov tisa obyčajného v oblasti Harmanca. Prírodná rezervácia je mimoriadne vhodná pre vedecký výskum, náučné a kultúrno – výchovné ciele. Je súčasťou národného parku Veľká Fatra. Patrí pod VCHU: Národný park Veľká Fatra text: Lukáš Binder

Harmanecká tisina - prírodná rezervácia

Národná prírodná rezervácia Harmanecká tisina bola vyhlásená v roku 1949, má rozlohu 20,4 hektárov. Je súčasťou národného parku Veľká Fatra. Nachádzajú sa v nej lesné spoločenstvá jedľovo – bukového lesa s výskytom terciérneho reliktu tisu obyčajného. Ide o jeho najväčší prirodzený výskyt v Európe. Dodnes tu rastie cca 1500 exemplárov, z ktorých najstaršie majú okolo 600 rokov. Tis obyčajný tu rastie v bučinách s prímesou smreka, jedle a javora. Predmetom ochrany je preto najmä tis obyčajný,...

Štrosy - prírodná rezervácia

Prírodná rezervácia Štrosy je lesnou rezerváciou s výmerou 94,79 hektárov a bola vyhlásená v roku 1999. Leží na priečne položenom, na východnej strane relatívne tenkom hrebeni, kolmo k hlavnému hrebeňu Kečka – Kozí chrbát (1225 m), v katastrálnom území Donovál a Podkoníc. Oblasť je tvorená spodnotriasovými bazálnymi kremencovými horninami – pieskovcami, zlepencami s vložkami bridlíc. V drevinnej etáži prevláda smrek obyčajný a jarabina vtáčia, v bylinnej je to brusnica čučoriedková a miestami i...

Jelšovec - prírodná rezervácia

Prírodná rezervácia Jelšovec sa nachádza po pravej strane cesty z Čačína do Hrochote. Rozloha je 55 600 m2. Bola vyhlásená v roku 1984. Je zachovalou ukážkou podhorských južných lesov s výskytom viacerých chránených , ohrozených a zriedkavých druhov rastlín (napr. rosička okrúhlolistá). Väčšina z nich sa nachádza na rašelinisku. Jelšovec nie je súčasťou vyššieho chráneného územia. Patrí pod VCHU: Nie text: Lukáš Binder

Čačínska cerina - prírodná rezervácia

Prírodná rezervácia Čačínska cerina má rozlohu 25 600 m2. Za prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v roku 1993. Nachádza sa v blízkosti Čačína. Rezervácia nie je súčasťou vyššieho chráneného územia. Predmetom ochrany sú zmiešané teplomilné vápencové dúbravy s výskytom duba cerového v najsevernejšej časti jeho prirodzeného rozšírenia v Európe. Patrí pod VCHU: Nie text: Lukáš Binder

Barania hlava - prírodná rezervácia

Prírodná rezervácia Barania hlava sa nachádza na území s rozlohou 13,405 hektárov, približne 2 kilometre južne od obce Donovaly. Územie leží v nadmorskej výške 1100 metrov nad morom. Najcennejšou časťou prírodnej rezervácie sú otvorené činné vrchoviská so charakteristickou vegetáciou a nenarušeným vodným režimom, ktoré majú v podmienkach Národného parku Nízke Tatry mimoriadne veľký význam. Tieto zamokrené územia sú charakteristické výskytom rašelinníka močiarneho, ostrolistého, ostrice čiernej...

Uňadovo - prírodná rezervácia

Prírodná rezervácia Uňadovo leží západne od Jakuba – mestskej časti Banskej Bystrice, na juhovýchodnom svahu Ostrý vrch (896 m). Územie rezervácie sa rozkladá na výmere 35 800 m2. Uňadovo nepatrí do žiadneho vyššieho chráneného územia. Prírodná rezervácia je vyhlásená (r.1988) na ochranu bohatého výskytu tisu obyčajného v porastoch prirodzeného lesa Starohorských vrchov. Patrí pod VCHU: Nie text: Lukáš Binder

Pavelcovo - prírodná rezervácia

Prírodná rezervácia Pavelcovo sa nachádza na západnej strane cesty z Jakuba (mestská časť Banskej Bystrice) do Uľanky (tiež mestská časť Banskej Bystrice). Územie prírodnej rezervácie je rozprestreté na ploche 28,65 hektárov a nie je súčasťou vyššieho chráneného územia. Bola vyhlásená v roku 1998, z dôvodu zabezpečenia ochrany prirodzených lesných spoločenstiev s koncentrovaným výskytom tisu obyčajného. Patrí pod VCHU: Nie text: Lukáš Binder

Baranovo - prírodná rezervácia

Baranovo, s rozlohou 15,83 hektárov, sa nachádza na južnej strane Nízkych Tatier, neďaleko mestskej časti Jakub (Banská Bystrica) v nadmorskej výške 500 až 700 metrov nad morom. Chránené územie vyniká zachovalými pôvodnými lesnými spoločenstvami a vzácnymi biotopmi ohrozených a chránených živočíchov. Na severnej hranici svojho rozšírenia sa tu vykytujú teplomilné druhy hmyzu, motýľov a chrobákov (vidlochvost feniklový, vidlochvost ovocný, jasoň červenooký, vrzúnik pralesový, mravec červený a...

Mackov bok - prírodná rezervácia

Prírodná rezervácia Mackov bok sa nachádza v katastri obce Slovenská Ľupča, je súčasťou ochranného pásma národného parku Nízke Tatry. Územie má rozlohu 3,75 hektárov a bolo za prírodnú rezerváciu vyhlásené v roku 1976. Je to bývalé chránené nálezisko viacerých druhov poniklecov. Podložie je tvorené najmä vápencom, pôdy sú pomerne plytké, kamenitého až štrkovitého charakteru. Patrí pod VCHU: Národný park Nízke Tatry text: Lukáš Binder  

Predajnianska slatina - prírodná rezervácia

Chránené územie s rozlohou 113 500 m2 bolo vyhlásené roku 1983 za účelom ochrany zachovaných významných mokradných spoločenstiev rastlín a živočíchov so zastúpením chránených i ohrozených druhov na vedeckovýskumné, náučné a kultúrnovýchovné ciele. Nachádza sa v katastri Predajnej (okres Brezno). Patrí pod VCHU: Nie text: Lukáš Binder  

Šupín - prírodná rezervácia

Prírodná rezervácia Šupín je tvorená bralom nad riekou Hron po pravej strane cesty od Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče. Výmera územia je 118 900 m2. V lesných porastoch sa najčastejšie nachádza buk, ale aj javor, lipa, či jaseň. Je vhodným prostredím pre mnohé druhy fauny, najmä vtáctva (napr.: výr skalný). Šupín je geomorfologicky významný komplex skalných útvarov. Nie je súčasťou vyššieho chráneného územia. Patrí pod VCHU: Nie text: Lukáš Binder

Príboj - prírodná rezervácia

Národná prírodná rezervácia Príboj sa rozprestiera na území s rozlohou 10,96 hektárov. Bola vyhlásena v roku 1895 a je najstaršou prírodnou rezerváciou v Nízkych Tatrách. Patrí do katastrálneho územia Banskej Bystrice – Šalková a Slovenskej Ľupče. Pôdy rezervácie patria k hnedým lesným pôdam, mierne hlbokým, až plytkým, čerstvo vlhkým, stredne humóznym, štrkovitým. Z chránených druhov rastlín môžeme spomenúť napr.: vemenník dvojlistý, drieň obyčajný, horčičník Wittmanov, z fauny sa bežne...

Badínsky prales

Národná prírodná rezervácia Badínsky prales sa nachádza asi 6 km severozápadne od obce Badín v okrese Banská Bystricia, kde zaberá severovýchodný svah medzi kótami Laurín (1025 m.n.m.) a Skalica (904 m.n.m.), gravitujúci v Badínskej doline po Badínsky potok. Výškové rozpätie chráneného územia je 700-858 m.n.m., jeho ochranného pásma 620-1025 m.n.m. Je súčasťou CHKO Poľana. Predstavuje zachovalé územie na východnej hranici celku Kremnické vrchy bez výraznejších antropogénnych vplyvov, v ktorom k...

Kontaktujte nás