Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Brezno

Srdcom Horehronia sa stalo mesto Brezno, o ktorom prvá písomná zmienka pochádza zo začiatku 13. storočia. Je ňou listina panovníka Bela IV. z roku 1265, v ktorej sa pri vymedzení priestoru poľovačky pre liptovských osadníkov objavila zmienka o Berezune, čo viacerí regionálni historici považovali za pomenovanie už existujúcej osady. Udelením mestských privilégií v roku 1380 osade Bryzna iuxta Gron (budúcemu Breznu) panovníkom Ľudovítom Veľkým získali osadníci cirkevnú a správnu autonómiu.  Vďaka tomu a privilégiám, ktoré súviseli s rozvíjajúcim sa banským podnikaním, mu čoskoro patrilo rozsiahle územie od Čierneho Hrona a hraníc Malohontu na juhu až po Bacúch na východe a hrebeň Nízkych Tatier na severe. Na západe pri Valaskej hraničilo s ľupčianskym hradným panstvom. Začiatkom 17. storočia panovník Ferdinand III. povýšil mesto na kráľovské. O históri mesta a minulosti celého regiónu svedčia expozície Horehronského múzea, ktoré bolo založené v roku 1960. Ku kultúrnej histórii Brezna neodmysliteľne patrí aj Ján Chalupka , ktorý tu pôsobil  ako evanjelický farár. No jeho hlavný význam pre slovenské literárne dejiny je zapísaný najmä v dráme. Divadelnou hrou Kocúrkovo s podtitulom Len aby sme v hanbe nezostali, uviedol autor do literatúry pojem Kocúrkovo – malomeštiacke názory ľudí. Toto dielo a čiastočne i ostatné jeho veselohry a frašky sa stali neodlučiteľnou súčasťou slovenského divadelného repertoáru 30. a 40. rokov 19. storočia. Dodnes zostáva v repertoári ochotníckych i profesionálnych divadiel.

 


Najbližšie akcie
Brezno

Interview

ADRESA

MESTSKÝ ÚRAD BREZNO
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno

Tel.: 048/6306 231, 048/6306 236
Fax: 048/6306 229

TELEFONICKÝ KONTAKT

048 - smerové telefónne číslo Brezna
predvoľba 6306 + klapka - telefónne čísla na mestský úrad

PODATEĽŇA

slúži na urýchlenie postupu vybavenia, na ktorý môžete podať svoju žiadosť, podnet, návrh, iný typ podania
048/6306 231
podatelnaatbrezno [dot] sk

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ V ZMYSLE ZÁKONA Č. 211/2000 Z. z.

slúži na poskytovanie informácií osobám v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj na prijímanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
048/6306 216
infoatbrezno [dot] sk

MESTSKÁ POLÍCIA

poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta
048/611 3284
048/6306 296
mspatbrezno [dot] sk

MESTSKÁ KNIŽNICA

základným poslaním knižnice je poskytovať knižnično-informačné služby verejnosti, prípadne špeciálne knižnično – informačné služby; Knižnica buduje knižničné fondy a sprístupňuje prostredníctvom nich používateľom svojich služieb kultúrne hodnoty a informácie a tak prispieva k uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vzdelávacích potrieb čitateľov ako aj k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne, vzdelanosti a duchovného rozvoja.
ústredňa: 048/611 2291
katalogizácia a medziknižničná výpožičná služba: 048/611 3153
pobočka na Mazorníkove: 048/612 2497
kniznicaatbrezno [dot] sk

Kontaktujte nás