Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Hontianske Tesáre

Najstaršie stopy osídlenia lokality siahajú do mladšej doby kamennej. Archeologické nálezy poukazujú na kontinuitu osídlenia od doby hradištnej až do stredoveku.

Predchodcom dnešných Tesár bola osada, ktorá existovala na tomto území už za vlády kráľa sv. Štefana, ktorý od roku 1018 postupne pripájal územie dnešného Slovenska k formujúcemu sa Uhorskému kráľovstvu. Pôvodne sa obec skladala z dvoch častí, a to Malých a Veľkých Tesár.

Územie obce na prelome 19. a 20. storočia preskúmal Andrej Kmeť, katolícky kňaz z Prenčova. Posledný archeologický výskum v obci sa uskutočnil v roku 1991, keď sa odkryli základy zaniknutého románskeho kostola.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z 13. storočia, keď v r.1279 kráľ Ladislav IV. daroval toto územie Demeterovi z rodu Hunt.

V Hontianskych Tesároch pôsobil ako evanjelický farár aj brat Andreja Sládkoviča - básnik Karol Braxatoris, Pochovaný je na miestom cintoríne.

V roku 1971 sa k obci pripojili obce Dvorníky, Šipice a Báčovce. Odvtedy vystupujú pod spoločným názvom Hontianske Tesáre. V povedomí ľudí a na dopravných značkách si však dodnes všetky štyri obce zachovávajú samostatnú identitu.

Viac informácií

Obec Hontianske Tesáre tvoria štyri obce v jednej (Hontianske Tesáre, Dvorníky, Šipice a Báčovce), ktoré od r. 1971 vystupujú pod spoločným názvom. K obci patria aj osady Patkôš a Pírovské. Obec sa nachádza na juhu stredného Slovenska v regióne Hont, leží na juhozápadnom okraji Krupinskej planiny. Rozprestiera sa v nadmorskej výške 145 až 303 metrov a preteká cez ňu potok Štiavnica. Cez obec prechádza medzinárodná komunikácia (E77), spájajúca Budapešť s Varšavou. Na juh od obce (cca 5 km) sa nachádza známe kúpeľné mestečko Dudince, severne (cca 20 km) leží okresné mesto Krupina. Ešte severnejšie (cca 50 km) od obce sa nachádza známe mesto Zvolen.

Dvorníky - pred Turkami opustili svoje dvory

Kým niekoľko rovnomenných obcí na Slovensku dostalo svoj názov podľa osídlenia kráľovskými dvorníkmi, pôvod mena týchto Dvorník spadá do obdobia tureckých nájazdov. Najprv niesla dedina meno svojich majiteľov Tessériovcov. Prvá písomná zmienka z roku 1279 ju pomenúva ako Malé Tesáre. Až po tureckej okupácii v 16. a 17. storočí sa objavuje pod názvom Dvorníky. Historik a geograf Matej Bel (1684 - 1749) usúdil vo svojej celoživotnej vlastivednej práci Notitia Hungáriáé historico-geographica, že obyvatelia opustili pred Turkami svoje dvory, čo zadalo podnet na vznik nového názvu - vo dvore nik - Dvorníky.
Podobný kuriózny názov má i neďaleká obec Domaniky, odvodená od modelu doma nik. V tejto podobe sa vyskytuje už pred tureckými nájazdmi, z čoho historici usúdili, že meno obce súvisí s prísnymi vyberačmi daní majiteľov, ostrihomských zemepánov Jána a Rubina. Zrejme keď prišli po poplatky, doma nezostal nikto.

Juhozápadne, na rozhraní chotárov Hontianskych Tesár a Dvorník, sú zvyšky prepriahacej stanice, tzv. čárdy Patkôš, pri ktorej zastavovali dostavníky po ceste z Budapešti do Krakova. Pri ceste do Banskej Štiavnice, kde študoval na evanjelickom lýceu, sa v nej zvykol zastaviť maďarský básnik Šándor Petőfi (1823 - 1849).


Najbližšie akcie
Hontianske Tesáre

Starosta: Dana Kohútová
Adresa: Obec Hontianske Tesáre, Hontianske Tesáre 66, 962 68
Kontakt: 045/ 55 960 15, obecathonttesare [dot] sk
IČO: 00319937
DIČ: 2021152507

Kontaktujte nás