Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Kráľovce - Krnišov

Územie bolo osídlené už v dobe bronzovej o čom svedčí jeden z najstarších archeologických nálezov zvolenskej územnej oblasti z roku 1872. Všetky nájdené veci, veľmi vzácne predmety boli vyhotovené z bronzu. Dva sekeromlaty s kotúčovým tylom patria k unikátnym predmetom i v celoslovenskom meradle. K tomuto nálezu patrili tri kruhové ozdoby, nánožnice nosené na nohách a tri náramky štvoruholníkového prierezu. Tento hromadný nález je uschovaný v Národnom múzeu v Budapešti.

Obec Kráľovce-Krnišov vznikla zlúčením dvoch samostatných obcí. Kráľovce a Krnišov v roku.1964. Najstarší písomný dokument o existencii Krnišova je z roku 1266, kde sa uvádza pod menom Kukumsou a patril Pazmanovcom v Bzovíku, potom Koháryovcom a Coburgovcom na hrade Čabrad. Patril im aj kaštiel vo Sv. Antone. Názov Krnissov sa používal od roku 1808. Kráľovce v roku 1239 sa spomínajú ako Kirallyffya, ktoré najskôr patrili ku kráľovskému majetku, neskôr panstvu hradu Čabrad a v roku 1773 už ako Kráľovce Coburgovcom. Podľa záznamov kronikára 11. a 12 januára 1567 napadli Kráľovce i Krnišov Turci a spustošili ich.

Medzi najstaršie a najrozšírenejšie zamestnanie patrilo poľnohospodárstvo (roľníctvo, ovocinárstvo) a chov dobytka. Obec chovala obecné býky a stavby po ich chove sa postupne adoptovali na kultúrny dom a obecné humno. V obci boli miestni remeselníci a to: kováči , kamenári, kolesári. Patrili tam aj obuvníci, murári, stolári. Dodnes sa zachovali ich výrobky v podobe kovaných brán alebo kamenných šambrán s výzdobou plastickou alebo grafickou a na nich boli pripevnené železné okenice. Zachované sú i bohato vyrezávané štíty v podobe rastlinných ornamentov, kde v strede bola vyrezávaná ružica a pod vrchom kvet. Na niektorých existujúcich stavbách sú i kamenné tabuľky s vytesaným dátumom obnovy či výstavby. Domy č. 13, 21, 72, 65... Nezaháľali ani ženy. Temer každá domácnosť mala krosná kde si tkali plachty od vozových až po posteľné, ale aj na odev. Samozrejme tkali známe domáce “pokrovce“ .Vyšívanie v zimnom období tiež zamestnávalo ženy kde si zhotovovali výbavy pre svoje deti. Výšivky niesli akcent, prvky domácej, miestnej kultúry v tejto oblasti.

 

Viac informácií

Architektúra v obci

Obec podľa hodnotenia odborníkov patrí spolu so susednou obcou Žibritov k obciam, kde sa zachovala pôvodná Hontianska architektúra zástavby dediny, obce. Zásluhu v úvodzovkách, má na tom hlavne stavebná uzávera v rokoch 70-80 tych, keď na úkor strediskových obcí v našom prípade Hontianskych Nemiec došlo k tomuto politickému rozhodnutiu vtedajšieho zriadenia. Výsledkom toho bol úbytok obyvateľstva od roku 1972 440 obyv. do roku 1995 na 190 obyv. Na druhej strane teda ostal zachovaný bez rušivých zásahov tzv. „Vrchný rad, ktorý má ambície na vyhlásenie pamiatkovej zóny súboru Doposiaľ k tomu nedošlo... V obci sú 4 domy so statusom kultúrnej pamiatky.

Obec má spracovanú Architektonickú štúdiu, ktorá podrobne zmapovala vývoj obce, aplikáciu všetkých prvkov zástavby za posledné storočie, čo do stavebných, stolárskych , kamenárskych, kováčskych . Slúži to ako pomôcka pri rekonštrukcii stavieb, ako bohatý námet využitia miestnych identických prvkov už v spomenutých oblastiach. Samozrejme s prihliadnutím na potreby dnešnej doby. Významným zástavbovým prvkom sú i tzv. humná, ktoré mal takmer každý dom pýšiaci sa prívlastkom - gazdovský.

V obci sa nachádza evanjelický kostol v neogotickom slohu z r. 1794 a prestavaný bol v r. 1909 kedy obec zachvátil ničivý požiar. Zhoreli takmer skoro všetky krytiny, ktoré boli toho času z ražnej slamy tzv. šúbikov. Krytiny rodinných domov boli postupne škridlové eternitové a plechové. Posledná krytina slamená bola za tvrdú vymenená v roku 1964.

V časti Krnišov sa nachádza zachovalá zvonica, dominanta tejto časti obce. Slúžila pre katolícku farnosť kde oproti nej sa nachádzal katolícky kostol. Toho času sú tam len kamenné ruiny a jeho múry boli do základu rozobrané v roku 1952.

Neďaleko obce sa nachádza lokalita „Pivničky“ kde sú zachované vínne pivnice v dnešnej dobe slúžiace ako pivnično - viničné - rekreačné zariadenia. Podľa dostupných prameňov boli to aj úkryty v čase tureckých nájazdov, ktorým sa nevyhla ani naša obec.

Zástavba obce, sa dá charakterizovať: v časti Kráľovce ako podoba trojuholníka a v časti Krnišov obdĺžnika, ktorá smerom na juh sa zbieha do jedného uhla. Rodinné domy staršieho dáta mali klasické členenie predná izba, čierna kuchyňa s krbom na pečenie chleba a zadná komôrka a potom maštaľ. Vedľa sa nachádzala sýpka.


Najbližšie akcie
Kráľovce - Krnišov

Kontaktujte nás