Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Ladzany

Na území dnešnej obce Ladzany bolo osídlenie v neolite – bolo tu sídlisko lengyelskej a potiskej kultúry, nález zo staršej doby bronzovej, sídlisko a pohrebisko lužickej kultúry. Obec sa spomína od roku 1233 ako Lengen, ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Legen (1285), Legyen (1388), Ladzany (1773), maďarsky Ledény. V 14. storočí patrila hradu Litava, v 18. storočí Gécziovcom a Törökovcom, v 19. storočí Ledeburovcom a i. V roku 1715 mala obec 46 domácností, v roku 1828 mala 113 domov a 680 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Obec si udržala podhorský poľnohospodársky ráz. JRD s vyvinutým ovocinárstvom založili v roku 1952.

Kultúrne dedičstvo

Kostol evanjelický zo začiatku 13. storočia pôvodne románsky, v prvej polovici 15. storočia prestavaný, upravený v polovici 18. storočia, gotické architektonické detaily, gotická krstiteľnica, renesančný obraz z 2. polovice 16. storočia

Potočná radová zástavba. Z 19. storočia sú známe kamenné domy s valbovou slamenou strechou položenou na krakorcoch a konzolách. Vchod do pitvora je zdôraznený výpustkom. Šambrány okien sú zdobené reliéfom zvýrazneným polychrómiou. Na záhumní stoja zrubové stodoly, vo dvore murované kamenné sýpky a lisovane s valbovou slamenou strechou. Vo vinohradoch sú zhluky vinohradníckych búd stavaných z otesaného kameňa. Variant ľudového odevu – Hontianske Tesáre. Na cintoríne sú tabuľové kamenné náhrobníky z 19. storočia.

Viac informácií

Príroda

Obec leží na úpätí Štiavnických vrchov v dolinke Klastavského (Báčovského ) potoka. Nadmorská výška v strede obce je 210 m n. m. a v chotári 205–618 m n. m. Juhovýchodná časť chotára na juhozápadnom okraji Krupinskej výšiny tvoria rozrezané pliocénne rovne z tufov a tufitov. Severozápadná časť Štiavnických vrchov má ráz hornatiny, ktorú tvoria andezity a ich pyroklastiká. Väčšinou je zalesnená dubovými a bukovými lesmi, plošiny Krupinskej vrchoviny sú odlesnené (polia, sady). Má hnedozemné a illimerizované pôdy, v pohorí hnedé lesné.


Najbližšie akcie
Ladzany

Kontaktujte nás