Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Slovenská Ľupča

Písomnými dokumentmi podložená história Slovenskej Ľupče má 8 storočí. Prvá písomná zmienka o Slovenskej Ľupči ako už o existujúcej osade je z roku 1250. Mestské výsady získala v r. 1340. Umožnili, aby z remeselnej osady vzniklo prosperujúce mestečko, spravované vlastnou mestskou samosprávou. Mestečko sa rozvíjalo medzi hradom a kláštorom. Tento úsek dlhý asi dva kilometre, bol zastavaný domami už v 16. storočí a mal názov Dlhá ulica. V strednej časti vzniklo trhové ulicové námestie „vretenovitého tvaru“ s radnicou. V 17. storočí už existovala Hronská ulica, Mlynská a Ľupčianska ulica. Okolo námestia a v priľahlých uliciach sú pôvodné kúrie, meštianske a remeselnícke domy zoradené do radovej zástavby. Urbanistické riešenie Sl. Ľupče predstavuje aj v dnešných podmienkach kvalitné a veľkorysé riešenie. Prevažná časť pôvodných stavieb s charakteristickými vstupmi „cez podbránie“ je dodnes zachovaná.

Meštianske a remeselnícke domy upútajú prepracovanými fasádami, množstvom detailov a remeselných prvkov, originálnymi bránami a osteniami. Práve drevené brány sú vrcholom originality, pôvodnosti a vysokej výtvarnej a remeselnej zdatnosti ich tvorcov. Renesančné, barokové a klasicistické prvky sa často vyskytujú vo vzájomnej kombinácii, a nejde pritom o kópie alebo napodobeniny „mestských“ slohových vzorov. Brány sú zdobené rezbou a rytou výzdobou  ako Námestie SNP číslo 47 alebo 64 a niektoré sú maľované ako Námestie SNP číslo 71. Veľký podiel majú malebné doštené brány s vloženou bránkou pre peších. Okolo brán a okien sa nachádzajú originálne tvarované ostenia. Pri pozornejšej prehliadke sa objavia detaily, ktoré tvoria vzácnu a nenapodobiteľnú atmosféru Slovenskej Ľupče. V bohatej pôvodnej zástavbe sú najrozšírenejšie remeselno – hospodárske domy s krytým podbráním. Tento typ domu sa vytvoril zo spôsobu hospodárenia, keď sa jeho obyvatelia živili remeselnou výrobou a čiastočne aj poľnohospodárstvom.

Viac informácií

Osídľovanie

Predhistorické artefakty objavené na území Slovenskej Ľupče prezrádzajú, že prví ľudia žili v tejto oblasti už v praveku. Neolit, alebo mladá doba kamenná, kedy sa z lovca stáva roľník, sa podpísali aj na území Slovenskej Ľupče nálezom kamennej sekerky priamo v dome na námestí obce, počas výkopových prác. V dobe bronzovej to boli ľudia popolnicových polí takzvaná halštatská a lužická kultúra, čo sa podpísala do dejín dnešnej obce. O jej existencii svedčia jaskynné nálezy hlinenej šálky s pásikavým uchom. Charakteristické pre tento ľud bolo najmä žiarové pochovávanie, budovanie hradísk ako centier remesla a obchodu. Roľnícky ľud, ktorý sa označuje ako ľud popolnicových polí alebo lužický ľud sa zaoberal poľnohospodárstvom, chovom dobytka a poznal zopár remesiel. Roľníci obrábali pôdu spoločne v rámci rodovej občiny a pôda patrila celému rodu.

Od roku 175 pred našim letopočtom po rok 870 nášho letopočtu sa zdržiavali na našom území mnohé germánske kmene, ale o nich máme údaje len od čias rímskych légií. Spomínajú sa MarkomániTacitus, jeden z najväčších rímskych dejepiscov vôbec, hovorí o keltských Kotínoch, ktorí sa zaoberajú baníctvom v okolí Hrona. Podobne píše Ptolemaios o Kvádoch na brehoch Hrona, ktorí mali bane na železnú rudu a huty.  Náš kraj patril aj do Veľkomoravskej ríše kráľa Svätopluka. Kedysi Zvolenská Ľupča, ako našu obec nazývali, bola kráľovskou osadou. Obývanou na začiatku XI. storočia a prví obyvatelia boli kráľovskí sluhovia, rybári, poľovníci, pastieri a ovčiari, ktorí zásobovali kráľovský dvor. Pôvodne sa obec stavala pri toku Ľupčianky, kde je teraz Ľupčianska ulica a volala sa Doncia.


Najbližšie akcie
Slovenská Ľupča

Kontaktujte nás