Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Stratené erby našich zemanov a ich záchranca

Medzi hlavné symboly našich miest či obcí popri vlajke a pečati bezpochyby patrí aj erb. Erb jednotlivých sídiel je totiž akousi obrazovou skratkou, ktorá hovorí o tom, v čom v dávnych dobách vynikali a čo bolo pre ne príznačné. V minulosti však boli erby skôr doménou panovníkov a šľachty, až neskôr sa objavili pri označovaní a prezentácii území rôznych stupňov.

Erb ako taký, je stredoveký znak, založený najmä na používaní zbraní, najčastejšie má tvar štítu, ktorý slúžil jednotlivcom či územným útvarom na ich rozlíšenie. Jeho podoba mala prísne heraldické pravidlá už v 12. storočí, keď sa prvé z erbov objavili na území dnešného Francúzska a Anglicka. Erbové znaky mohli dostať šľachtici za mimoriadne zásluhy vo vojnách, na rytierskych turnajoch, ba i za hrdinský boj s divou zverou. Na našom území sa prvé erby objavili v 13. storočí v spojitosti so Zlatou bullou Ondreja II. z roku 1222, ktorá upresňovala práva pre šľachtu. Dá sa povedať, že práve v 13. storočí mal svoj erb už každý šľachtic, a tak sa stal neodlučiteľným znakom – symbolom panujúcej spoločenskej vrstvy.

Zo stupnice dôležitosti a honoru šľachty sú pre náš región zaujímaví najmä zemania, ktorí formovali život územia a rozhodovali vo veciach verejných. Hoci mnohí z nich prišli za rôznych okolností o celé majetky a zostali, takpovediac, s holým zadkom, ich rodový erb bol naďalej vstupenkou do sveta lepšej spoločnosti. Postupom času, keď zemianske rody začali zanikať, do dejín zabudnutia odchádzali aj ich erby. Zdalo sa, že podoba erbových znakov sa navždy stratí v histórii času, no stalo sa to, čo nikto nečakal. V päťdesiatich rokoch 20. storočia sa v pozostalosti ľupčianskeho rodáka, Kolomana Peťka, našla obrovská zbierka erbových pečatí, mnohé aj zo zabudnutých zemianskych rodov. Bol to skutočne významný objav, a preto si v skratke priblížme zaujímavý život tohto človeka a jeho vzácnu zbierku, ktorá obohatila historické bádanie heraldikov a iných nadšencov.

Koloman Peťko sa narodil 14. júla 1881 v Slovenskej Ľupči – Driekyni. Pochádzal z ľupčianskeho rodu Peťkovcov, ktorí od začiatku 18. storočia práve v ústí doliny Driekyňa vlastnili papiereň a neskoršie pri nej postavili aj obytný dom. Koloman Peťko navštevoval gymnázium v Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici, kde roku 1900 maturoval. Roku 1902 dostal v Budapešti notársky diplom, od roku 1903 pôsobil ako podnotár v Ponikách, potom vo Zvolenskej Slatine, kde sa v roku 1907 stal vedúcim notárom. Venoval sa najmä sociálnemu, hospodárskemu a kultúrnemu povzneseniu kraja, čím si získal veľkú priazeň ľudu. Po vzniku prvej ČSR začal pracovať v správe Zvolenskej župy. V rokoch 1928 – 1944 pôsobil v Bratislave, neskôr vo Zvolene, kde 21. júna 1949 zomrel.

Koloman Peťko bol schopný a mimoriadne pracovitý človek. Vydal jedenásť samostatných prác, ako aj celý rad odborných úvah a štúdií, zameraných na administratívno – správnu problematiku. Niektoré príspevky uverejňoval pod pseudonymom K. P. Driekynský. Je paradoxom doby, že Koloman Peťko sa stal najviac známym až po smrti, keď sa v jeho pozostalosti našla veľká zbierka 1 254 erbových prsteňových pečatí z prelomu 19. a 20. storočia, ktoré patrili rodom s pôvodom na Slovensku, alebo sa na Slovensko prisťahovali, prípadne priženili. O skutočnej hodnote tejto pozostalosti, známej pod názvom Peťkova zbierka pečatí, hovorí aj fakt, že ešte aj dnes z nej viacerí heraldici čerpajú poznatky pri svojich bádateľských prácach.

Dôvod, pre ktorý Koloman Peťko zbieral erbové prsteňové pečate je, a asi aj zostane, zahalený rúškom tajomstva, no jedna indícia tu predsa len existuje. Sám pochádzal zo zemianskeho rodu a v jeho pozostalosti sa zachovali aj dokumenty nasvedčujúce, že údaje o príslušníkoch tohto rodu mu vyhľadával a posielal ľupčiansky učiteľ Samuel Cambel, syn známeho jazykovedca. No a tak sa možno stalo, že pri bádaní po svojom rode, narazil aj na ďalšie slovenské zemianske rody a ich erbové pečate. Veru, dobre sa stalo.

Ján Balkovič
Pešiak na cestách histórie

 

Photogallery ( 4  ) 

Kontaktujte nás