Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Socha Telo ako delo - Lubietová

„Mestský park“ v Ľubietovej.

„Mestský park“ je historickým jadrom najstaršej zástavby obceĽubietová. Je v bezprostrednom historickom kontexte v zmysle osídľovania a urbanizácie obce, ktoré charakterizuje typické šošovkovité námestie nemeckého typu s typickými mestskými domami s podbránami. Park prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v roku 2013-2014. Pri návrhu výsadieb zelene  sme sa nechali inšpirovať historickými sadovými úpravami podľa podkladov dostupných na historických fotografiách. Rešpektovali sme prvky ktoré podporujú „genialoci“ - vlastnú históriu obce a neopakovateľné  čaro a atmosféru mestského parku, ktorý založili naši predkovia po postavení obecného domu v roku 1895, sme sa snažili zachovať. Opätovne sme vysadili a doplnili stromoradie popri ceste a chodníku, vysadili sme solitérne stromy, vysokokmenné aj nižšie kultivarové druhy, pôvodné druhy – buk, javor, čerešňa, jabloň, breza, hloh, brest, hrab, orgovány, vysadením množstva trvaliek napr. pivónie, slezy, rudbékie, sme sa snažili zachovať typické dedinské prostredie. Stredom námestia preteká potok Hutná, ktorý je regulovaný, so spevnenými kamennými brehmi a v tomto priestore je premostený mostom pre motorové vozidlá a mostíkom pre peších. Funkčne je priestor rozdelený na parkovú oddychovú časť pred budovou mestského domu, v ktorej sa osobitne nachádzajú viaceré kultúrne pamiatky a objekty - pomníky padlých v I. a II. svetovej vojne, pamätník J.Messerschmita, kaplnka Sv. Jána Nepomuckého, archeologické nálezisko mestkého hradu, chránený strom. A druhú časť  tzv. promenádu, ktorá  slúži na relax a oddych pre deti a dospelých. Prepojenie  týchto dvoch častí námestia je riešené  širokým dvojchodníkom. V okolí kaplnky je vytvorená väčšia vydláždená zhromažďovacia plocha, ktorá poskytuje priestor na kultúrne a spoločenské akcie. Priestor parku  je funkčne doplnený drobnou architektúrou – lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, mostové zábradlia a iné. Tieto sú navrhnuté ako originály, konkrétne len pre Ľubietovú a pozostávajú z materiálov, železo,  kameň, drevo a svojim architektonickým charakterom predstavujú historický rozvoj Ľubietovej v čase technickej revolúcie.

Horninová a banícko - hutnícka expozícia v mestkom parku - geopark.

Liatinová socha – „Telo ako telo“ vytvorená Mgr.art.Magdalénou Jančurovou je umiestnená v časti mestského parku, kde sú vystavené horotvorne horniny okolia Ľubietovej a exponáty historického banícko - hutníckeho remesla. Súčasťou geoparku je aj mineralogická miestnosť, kde sú vystavené najkrajšie minerály Ľubietovej a okolia, archeologické nálezy z vykopávok Mestského hradu a insignie banícko - hutníckeho spolku OZ LIBETHA. 

Geopark  má prispieť k lepšiemu poznaniu  geologického vývoja územia Ľubietovej, rozdielnosti jednotlivých hornín z hľadiska časového a horotvorného vývoja krajiny. Z environmentálneho hľadiska má prispieť k zachovávaniu baníckej, hutníckej  a montanistickej tradície obce Ľubietová. Je určený pre odbornú a laickú verejnosť, návštevníkov Ľubietovej, ako turistická atrakcia v rámci Banskobystrického geomontánneho parku, Slovenskej banskej cesty, Slovenskej železnej cesty a je súčasťou Náučného banského chodníka v Ľubietovej.

Photogallery ( 1  ) 

Kontaktujte nás